bhajan (10)

Gate Gate Parasam Gate

yoga17.jpg?width=161&profile=RESIZE_710x

GATE GATE PARA GATE PARASAMGATE BODHI SVAHA

AtmanShanti singt das Mantra “Gate Gate Parasam Gate” aus dem Herzsutra mit sehr vielen Obertönen. Übersetzt kannst du dieses Mantra in der Weise:  „Gegangen, gegangen, vergangen, allsamt vergangen, erwacht, freut euch!“ oder: „Darüber hinaus, darüber hinaus, noch weiter darüber hinaus, auch darüber hinaus, über die Erleuchtung hinaus, und weiter.“  Wenn du mehr von AtmanShanti hören möchtest, hör mal in ihre CD Atman Shanti Shanti Grace rein

Podca

Mehr lesen...

Hanumana Chalisa - Lyrics, Video, mp3 - 706

Hanumana Chalisa Text zum Mitsingen, Video, Audio mp3 download, Übersetzung und Erläuterungen. Hanumana Chalisa ist ein Bhajan. Erfahre mehr über seine Bedeutung, lausche Videos und Audios, lerne Hanumana Chalisa, im Yoga Vidya Kirtanheft die Nr. 706, selbst zu singen, anzuleiten, auf einem Musikinstrument zu begleiten.

706. Hanuman(a) Chalisa
Shri-guru Charana Saroja Raja,
Nija Manu Mukuru Sudhari /
Baranau Raghu-bara Bimala Jasu,
Jo Dayaku Phala Chari // 1 // (ka)

Buddhi-hina Tanu Janike,
Sum

Mehr lesen...

He Prabho - Lyrics, Video, mp3 - 705

He Prabho Text zum Mitsingen, Video, Audio mp3 download, Übersetzung und Erläuterungen. He Prabho ist ein Bhajan. Erfahre mehr über seine Bedeutung, lausche Videos und Audios, lerne He Prabho, im Yoga Vidya Kirtanheft die Nr. 705, selbst zu singen, anzuleiten, auf einem Musikinstrument zu begleiten.

He Prabho Ananda-data Jnana Hama Ko Dijie /
Shighra Sare Durguno Ko Dura Hama Se Kijie // 1 //

Lijie Hama Ko Sharana Mẽ Hama Sad-achari Banẽ /
Brahmachari, Dharma-Rakshaka,
Vira Vrata-dhari Banẽ //

Mehr lesen...

Jaya Jagadisha Hare Text zum Mitsingen, Video, Audio mp3 download, Übersetzung und Erläuterungen. Jaya Jagadisha Hare ist ein Bhajan. Erfahre mehr über seine Bedeutung, lausche Videos und Audios, lerne Jaya Jagadisha Hare, im Yoga Vidya Kirtanheft die Nr. 704, selbst zu singen, anzuleiten, auf einem Musikinstrument zu begleiten.

704. Jaya Jagadisha Hare
Om Jay(a) Jagad-isha Hare,
Svami Jay(a) Jagad-isha Hare /
Bhakta Jano Ke Sankata,
Bhakta Jano Ke Sankata
Ksana Mẽ Dura Kare /
Om Jay(a) Jagadish

Mehr lesen...

Nama Ramayana - Lyrics, Video, mp3 - 703

Nama Ramayana Text zum Mitsingen, Video, Audio mp3 download, Übersetzung und Erläuterungen. Nama Ramayana ist ein Bhajan. Erfahre mehr über seine Bedeutung, lausche Videos und Audios, lerne Nama Ramayana, im Yoga Vidya Kirtanheft die Nr. 703, selbst zu singen, anzuleiten, auf einem Musikinstrument zu begleiten.

703. Nama-ramayana (ashtottara-shata-nama-ramayana, Sankshipta-ramayana)
1.Shri Ram Jay(a) Ram Jay(a) Jay(a) Ram
Shuddha-brahma-parat-para-ram
Kalatmaka-parameshvara-ram
Shesha-talpa-sukh

Mehr lesen...

Lingashtakam Brahmamurari Text zum Mitsingen, Video, Audio mp3 download, Übersetzung und Erläuterungen. Lingashtakam Brahmamurari ist ein Bhajan. Erfahre mehr über seine Bedeutung, lausche Videos und Audios, lerne Lingashtakam Brahmamurari, im Yoga Vidya Kirtanheft die Nr. 702, selbst zu singen, anzuleiten, auf einem Musikinstrument zu begleiten.

702. Lingashtakam
Brahma-murari-surarchita-lingam
Nirmala-bhasita-shobhita-lingam /
Janma-ja-duhkha-vinashaka-lingam
Tat Pranamami Sadashiva-lingam //

Mehr lesen...

Adi Divya Jyoti - Lyrics, Video, mp3 - 701

Adi Divya Jyoti Text zum Mitsingen, Video, Audio mp3 download, Übersetzung und Erläuterungen. Adi Divya Jyoti ist ein Bhajan. Erfahre mehr über seine Bedeutung, lausche Videos und Audios, lerne Adi Divya Jyoti, im Yoga Vidya Kirtanheft die Nr. 701, selbst zu singen, anzuleiten, auf einem Musikinstrument zu begleiten.

701. Adi-divya-jyoti
Adi-divya-jyoti Maha-kali-ma Namah /
Madhu-shumbha-mahisha-mardini Maha-shaktaye Namah // 1 //

Brahma-vishnu-shiva-svarupa Tvam Na Anyatha /
Characharasya Pali

Mehr lesen...

Prema Mudita - Lyrics, Video, mp3 - 700

Prema Mudita Text zum Mitsingen, Video, Audio mp3 download, Übersetzung und Erläuterungen. Prema Mudita ist ein Bhajan. Erfahre mehr über seine Bedeutung, lausche Videos und Audios, lerne Prema Mudita, im Yoga Vidya Kirtanheft die Nr. 700, selbst zu singen, anzuleiten, auf einem Musikinstrument zu begleiten.

700. Prema-mudita
Prema-mudita Mana Se Kaho
Rama Rama Ram,
(shri) Rama Rama Ram,
(shri) Rama Rama Ram,
Shri Rama Rama Ram // 1 //

Papa Kate Duhkha Mite,
Leta Rama-nam,
Bhava-samudra Sukhada

Mehr lesen...

Nirvanashatka Kirtan Text, Video, Audio mp3 download, Übersetzung und Erläuterungen. Nirvanashatka ist ein Vedanta Kirtan. Erfahre mehr über seine Bedeutung, lausche Videos und Audios, lerne Nirvanashatka, im Yoga Vidya Kirtanheft die Nr. 404, selbst zu singen, anzuleiten, auf einem Musikinstrument zu begleiten.

404. Nirvana Shatkam
Mano-buddhy-ahankara-chittani Naham
Na Cha Shrotra-jihve Na Cha Ghrana-netre /
Na Cha Vyoma-bhumir Na Tejo Na Vayuh
Chidananda Rupah Shivoham Shivoham // 1 //

Na Ch

Mehr lesen...