Yoga Vidya Live Online

Satsang mit Katyayani - Yoga Vidya Live, 31.05.2023, 20:00 Uhr
Satsang mit Anandadevi - Yoga Vidya Live, 01.06.2023, 07:00 Uhr
Test 2 - Yoga Vidya Live, 31.05.2023, 20:00 Uhr
Mahavidya Rezitation - Yoga Vidya Live, 02.06.2023, 19:00 Uhr
Shri Lalita Sahasranama & Devi Arati - Yoga Vidya Live, 02.06.2023, 11:45 Uhr
Mahvidya Rezitation - Yoga Vidya Live, 01.06.2023, 19:00 Uhr
Shri Lalita Sahasranama & Devi Arati - Yoga Vidya Live, 01.06.2023, 11:45 Uhr
Satsang "Stufen spirituellen Strebens" mit Sukadev - Yoga Vidya Live, 31.05.2023, 07:00 Uhr
Satsang "Die Lösung aller Probleme" mit Chintamani Dasi - Yoga Vidya Live, 30.05.2023, 20:00 Uhr
Satsang "Ein neuer Anfang" mit Shivapriya - Yoga Vidya Ashram Live, 30.05.2023, 07:00 Uhr
Satsang "Von Allem ein Bisschen" mit Narendra - Yoga Vidya Live, 29.05.2023, 20:00 Uhr
Satsang "Bhakti und die Kraft von Gebet" mit Sukadev - Yoga Vidya Live, 29.05.2023, 07:00 Uhr