bharata (2)

Sivananda Pahiman

Sukadev singt das Mantra Sivananda Pahiman.  Sing auch du einfach mit. Hier ist der Text: Sivananda, Sivananda, Sivananda Pahiman, Sad Guru Deva, Sad Guru Deva, Sad Guru Deva Rakshaman. [...] Om Namo Bhagavate Vishnu Devananda, Vishnu Swami, Vishnu Swami, Vishnu Swami, Rakshaman [...]

 

 Sivananda Pahiman gesungen von Sukadev:  https://www.yoga-vidya.de/downloads/Mantras/Sivananda-Pahiman-Sukadev.MP3

Mehr lesen...