sanskrit - Sprache des yoga

Sanskrit ist eine unsterbliche Sprache; ihre Stimme ist ewig; ihr Ruf geht durch die Jahrhunderte. In sie eingebettet ist die Grundlage aller Sprachen der Welt !
Die Urlaute des samskrta - Alphabet sind in einer solchen Weise kombiniert, daß stets Harmonie zwiechen ihnen besteht.
Sanskrit ist essentiel so gestaltet, daß man in einen Zustand optimaler Resonanz gelangt.
Die Energieformen, die sanskrit aktiviert, sind so rein und universel, daß sie auf natürliche Weise Zugang zu Bewusstseinszuständen ermöglichen, welche durch die gewöhnliche Sinneserfassung unerrechbar sind.
Sanskrit ist so konstruiert, daß der Sprecher mit den Wahrheiten die die Sprache ausdrückt, vibriert oder mitschwingt.
Das Alphabet ist exackt nach der Strucktur des Mundes gestaltet.
Die Strucktur des samskrta ist recht komplex. Mathematik ist die einzige Sprache, die sich wircklich damit vergleichen läßt bezüglich der Subtilität, Verveinerung, wissenschaftlichen Präziesion und Symetrie.
Die Ashtâdhyâyî des pânini ist generative sowie beschreibend. Mit seiner komplexen Einsatz von Metaregeln, Transformationen und Rekursionen hat die Grammatik in Ashtâdhyâyî der Turing-Maschine, eine idealisierte mathematisches Modell, das die logische Struktur der jeden Computer reduziert auf das Wesentliche verglichen worden.
sanskrit = devabhâshâ die göttliche Sprache.

E-Mail an mich, wenn Personen einen Kommentar hinterlassen –

Sie müssen Mitglied von Yoga Vidya Community - Forum für Yoga, Meditation und Ayurveda sein, um Kommentare hinzuzufügen.

Bei Yoga Vidya Community - Forum für Yoga, Meditation und Ayurveda dabei sein